disseny i enginyeria per a maquinaria

Disseny integral d'equips o components industrials amb suport CAD 3D

Disseny i enginyeria per a maquinària

Disseny integral d'equips o components industrials, amb suport CAD 3D, amb els càlculs i assajos pertinents i amb generació de documentació tècnica (plànols 2D d'especejament, plànols de muntatge, esquemes elèctrics, ...)

Disseny i enginyeria per a maquinària